• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
 • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

Suicide Bomber - 21 Miles from where I Live


 • Please log in to reply
13 replies to this topic

#1 Matthias

 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 02 February 2007 - 03:44 AM


originally posted by infernity (Jan 29 2007-15:57) :

http://www.ynetnews....3358185,00.html - English

http://www.ynet.co.i...3358304,00.html - Hebrew

There was a suicide bomber terrorist act on the South side of the country. That is about 21 miles from where I live...... where everyone thought to be a safe place.

-Infernity

#2 Matthias

 • Topic Starter
 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 02 February 2007 - 03:44 AM

originally posted by biknut (Jan 29 2007-16:12) :

That's really very scary. You must have to keep your guard up all the time. Do take care.

#3 Matthias

 • Topic Starter
 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 02 February 2007 - 03:44 AM

originally posted by damen ( Jan 29 2007-17:09) :

àðé îëååä ùäîçáìéí ìà éáåàå ì÷éáåöéí ä÷øåáéí ìàéìú. ùîòúé ùëáø äéå ëîä î÷øéí ùîçáìéí ðéñå ìäâéò ìàéìú àáì úîéã òöøå àåúí.
àðé çåùá ùæä îîù îæì ùäîçáì äúôåöõ áî÷åí ùìà äéå áå àðùéí åìà çùá òì ììëú ìáéú çåìéí àå ìôçåú ìëðéñä ùì äîåì (÷ðéåï). îçáì îàðéé÷, éîòê ùîå!

ñúëìå, ëúáä òì îé ùäñéò àú äîçáì:
http://news.walla.co.il/?w=//1048907

çîàñ äîàðéé÷éí äàìä:
http://news.walla.co.il/?w=/9/1048846

sponsored ad

 • Advert

#4 Matthias

 • Topic Starter
 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 02 February 2007 - 03:44 AM

originally posted by hankconn (Jan 29 2007-22:13) :

infernity sometimes i fear for ya

i hope you are safe.

#5 Matthias

 • Topic Starter
 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 02 February 2007 - 03:44 AM

originally posted by hankconn (Jan 29 2007-22:15) :

I can't imagine living in Israel right now

#6 Matthias

 • Topic Starter
 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 02 February 2007 - 03:44 AM

originally posted by infernity (Jan 30 2007-09:33) :

Yeah :/ now I also start worrying.... thanks :/

àéìéä, ñáéø ìäðéç ùæä ìà éâéò ì÷éáåöéí ä÷èðéí ëé äàéëìåñ ùí äïà îîù ÷èï... äøòéåï áú÷éôú àéìú äåà ò÷øåðé, åìú÷åó á÷éáåöéí ÷èðéí áàîöò ùåî÷åí æä ìà ðøàä ìé äâéåðé àôéìå áùáéì àðùéí îòååúé îåç ëîå àåúí èøåøéñèéí...

-Infernity

#7 Matthias

 • Topic Starter
 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 02 February 2007 - 03:44 AM

originally posted by zoolander (Jan 30 2007-10:01) :

You can't really worry about these things because they are uncontrollable from your side. How are you supposed to know when a bomber is going to hit? and if you did I guess you wouldn't be there.

Try to continue your life as normal albeit with open eyes. Try not to let it effect your view. Try to stay optimistic.

War and threats of terror tend to instill fear into society and put you on the back foot. I've said this before. IGNORE the media.

With all that said infi, my thoughts are with you.

#8 Matthias

 • Topic Starter
 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 02 February 2007 - 03:44 AM

originally posted by infernity (Jan 30 2007-13:08) :

Graeme, I've friends who live there, I've many many familiars who live there and that's not a big city... not big AT ALL...I think it contains about 50,000 citizens.. However, I don't let it dictate my life of course.

Thanks however.

-Infernity

#9 Matthias

 • Topic Starter
 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 02 February 2007 - 03:44 AM

originally posted by damen (Jan 30 2007-15:19) :

àðé ãåå÷ä çåùá ùäèøåøéñèéí îðñéí ìäâéò ì÷éáåöéí ëé àí äí éúôåööå áàîöà çãø àåëì äí éäøâå îìà àðùéí åçåõ îæä àæøçéí øâéìéí éúçéìå ìôçã ëé úäééä äøâùä ùäèøåøéñèéí éëåìéí ìäâéò ìëì î÷åí, ùæä îä ùáòöí øàùé äèøåø øåöéí ìäôçéã àú ëåìí åìà ìäøåâ.

#10 Matthias

 • Topic Starter
 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 02 February 2007 - 03:44 AM

originally posted by infernity (Jan 30 2007-16:50) :

.......åàéê äí áãéå÷ éöìéçå ìäâéò òã ìçãø àåëì îáìé ìòåøø çùã........
äøé àðùéí ùîéí òéï áøâò ùéù îéùäå ùåðä...åòåã áååãàé ëùéøàå çùåãéí... çåõ îæä ùá÷éõ éäéä ÷ì ìäáçéï


-Infernity

#11 Matthias

 • Topic Starter
 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 02 February 2007 - 03:44 AM

originally posted by damen (Jan 30 2007-18:59) :

àú öåã÷ú àáì úîéã éù ñéëåé. îëååä ùìà éâéàå îçáìéí ì÷éáåöéí

#12 Infernity

 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 02 February 2007 - 09:05 AM

I was like OMG I didn't know you know Hebrew lol.. thanks for the recovery.

-Infernity

#13 Matthias

 • Topic Starter
 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 02 February 2007 - 12:25 PM

I'll learn it next century ;-)

I've never heard about any grass root peace movement in the middle east on tv so the following movie may be a little bit naive, but maybe it's a chance: http://**** (...maybe it's really too naive!)

Edited by Matthias, 10 June 2007 - 11:42 PM.


#14 ilia

 • Member, Moderator
 • 612 posts
 • 255
 • Location:Israel

Posted 04 February 2007 - 04:50 PM

Matthias, You are the Man [thumb] [thumb] [thumb]
Thanks a lot!!
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users