• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
 • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

îñä òì ðöçåï äçééí åúáåñú äîååú- ôø÷ øàùåï


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 Infernity

 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 01 March 2005 - 05:35 PM


äùðä, áðéúé òáåãä äð÷øàú îñä òì ðöçåï äçééí åúáåñú äîååú åáøöåðé ìùúó àúëí.
ëì ôø÷ éôåøñí áðôøã.
äòáåãä ëåììú àøáòä ôø÷éí, îáåà, ñéëåí, åëîåáï úåëï òðééðéí åùòø. àðé àôøñí øàùéú àú àøáòú äôø÷éí åìàçø îëï àú äîáåà åäñéëåí. äîáåà ôçåú çùåá åëï äñéëåí àê áëì æàú, æä çì÷ îäòáåãä åàðé îøùä ìòöîé ìôøñí æàú ôä, æä ãéé îòðéï ìãòúé áëì æàú...
ôä îôåøñí ôø÷ øàùåï- îäå îååú
äôø÷ îçåì÷ ìúúé ðåùàéí äáàéí:
îååú îáçéðä áéåìåâéú
äâãøú äîååú áøôåàä
äîååú áúøáåú åáàîåðä

Yours truthfully
~Infernity
òãé áøîï

Attached Files#2 Infernity

 • Topic Starter
 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 01 March 2005 - 06:12 PM

http://en.wikipedia.org/wiki/Death
What's death in English...

~Infernity

#3 Infernity

 • Topic Starter
 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 05 March 2005 - 05:38 PM

ø÷ áùáéì äñãø...

îáåà
[>] ôø÷ øàùåï- îäå îååú
ôø÷ ùðé- äàí îååú èáòé ìáðé-àãí
ôø÷ ùìéùé- úëìéú äçééí áôï äàéùé áòåãí àøòééí
ôø÷ øáéòé- äðéöçåï äîãòé òì äîååú, åîä äìàä?
ñéëåí

~Infernity
òãé áøîï


sponsored ad

 • Advert0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users