• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
 • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

îñä òì ðöçåï äçééí åúáåñú äîååú- ôø÷ ùðé


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 Infernity

 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 01 March 2005 - 05:44 PM


äùðä, áðéúé òáåãä äð÷øàú îñä òì ðöçåï äçééí åúáåñú äîååú åáøöåðé ìùúó àúëí.
ëì ôø÷ éôåøñí áðôøã.
äòáåãä ëåììú àøáòä ôø÷éí, îáåà, ñéëåí, åëîåáï úåëï òðééðéí åùòø. àðé àôøñí øàùéú àú àøáòú äôø÷éí åìàçø îëï àú äîáåà åäñéëåí. äîáåà ôçåú çùåá åëï äñéëåí àê áëì æàú, æä çì÷ îäòáåãä åàðé îøùä ìòöîé ìôøñí æàú ôä, æä ãéé îòðéï ìãòúé áëì æàú...
ôä îôåøñí ôø÷ ùðé- äàí îååú èáòé ìáðé-àãí
äôø÷ îçåì÷ ìúúé ðåùàéí äáàéí:
úéàåøéä äîù÷ôú àú ð÷åãú äîáè äôñéëåìåâéú
äèáòéåú äîãåîä ùì äîååú á÷øá áðé äàãí - úéøâåí ùì îùì äãø÷åï-èéøï îàú ðé÷ áåñèøåí
(translation of the Dragon-Tyran Fable by Nick Bostrom)
òåã äñáø ñôøåúé
èòéîä îääñáø äáéåìåâé

Yours truthfully
~Infernity
òãé áøîï

Attached Files#2 Infernity

 • Topic Starter
 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 05 March 2005 - 05:39 PM

ø÷ áùáéì äñãø...

îáåà
ôø÷ øàùåï- îäå îååú
[>] ôø÷ ùðé- äàí îååú èáòé ìáðé-àãí
ôø÷ ùìéùé- úëìéú äçééí áôï äàéùé áòåãí àøòééí
ôø÷ øáéòé- äðéöçåï äîãòé òì äîååú, åîä äìàä?
ñéëåí

~Infernity
òãé áøîï


#3 Infernity

 • Topic Starter
 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 08 April 2005 - 08:06 AM

The Dragon-Tyran Fable in Hebrew over http://transhumanism.org

Yours truthfully
~Infernity
òãé áøîï

sponsored ad

 • Advert1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users