• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
 • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

îñä òì ðöçåï äçééí åúáåñú äîååú- ôø÷ øáéòé


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 Infernity

 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 01 March 2005 - 06:07 PM


äùðä, áðéúé òáåãä äð÷øàú îñä òì ðöçåï äçééí åúáåñú äîååú åáøöåðé ìùúó àúëí.
ëì ôø÷ éôåøñí áðôøã.
äòáåãä ëåììú àøáòä ôø÷éí, îáåà, ñéëåí, åëîåáï úåëï òðééðéí åùòø. àðé àôøñí øàùéú àú àøáòú äôø÷éí åìàçø îëï àú äîáåà åäñéëåí. äîáåà ôçåú çùåá åëï äñéëåí àê áëì æàú, æä çì÷ îäòáåãä åàðé îøùä ìòöîé ìôøñí æàú ôä, æä ãéé îòðéï ìãòúé áëì æàú...
ôä îôåøñí ôø÷ øáéòé- äðéöçåï äîãòé òì äîååú, åîä äìàä?
ëì äôø÷ äåà áòöí úéøâåí ùì:
The Case Against Aging by Nick Bostrom

Yours truthfully
~Infernity
òãé áøîï

Attached Files#2 Infernity

 • Topic Starter
 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 05 March 2005 - 05:40 PM

ø÷ áùáéì äñãø...

îáåà
ôø÷ øàùåï- îäå îååú
ôø÷ ùðé- äàí îååú èáòé ìáðé-àãí
ôø÷ ùìéùé- úëìéú äçééí áôï äàéùé áòåãí àøòééí
[>] ôø÷ øáéòé- äðéöçåï äîãòé òì äîååú, åîä äìàä?
ñéëåí

~Infernity
òãé áøîï


#3 Infernity

 • Topic Starter
 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 08 April 2005 - 08:08 AM

The Case Against Aging in Hebrew over http://transhumanism.org

Yours truthfully
~Infernity
òãé áøîï

sponsored ad

 • Advert

#4 dannybelkin

 • Guest
 • 30 posts
 • 0

Posted 14 April 2005 - 08:40 AM

òãé, úøâåí éôä îàåã!
ëùàú ëåúáú ëàï àú áòöí îãáøú àì ÷äì ùì îùåëðòéí - àåìé ùååä ìðñåú ìôøñí áî÷åîåú àçøéí áäí àôùø ìäâéò ì÷äì âãåì éåúø?

ãðé#5 Infernity

 • Topic Starter
 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 14 April 2005 - 10:35 AM

úåãä ãðé. ;)

äîîî, éù ìê îåùâ àí
Walla or Y-net or MSN or whatever is a big known publisher
î÷áìéí ëúáåú?
ùååä ìäôéõ àú æä ùí, áú÷ååä äúâåáåú éäéå éåúø øöéðéåú îäøàéåï òí àåáøé...Yours truthfully
~Infernity
òãé áøîï


#6 dannybelkin

 • Guest
 • 30 posts
 • 0

Posted 17 April 2005 - 01:43 PM

ùååä ìðñåú - úðñé ìùìåç ìòåøëé äîãò áòéúåðéí äùåðéí

Ynet:
Health section: health@y-i.co.il
or science section: science@y-i.co.ill

Haaretz:
Health supplement editor: danitn@haaretz.co.il
or
briut@haaretz.co.il
ðñé ìäöéâ àú äòðééï ìîé ùìà îëéø àú äúçåí (øåá äàðùéí, åñáéø ìäðéç âí àìä ùé÷øàå àú äîééì), å÷ååé ìèåá!
áäöìçä [thumb]

ãðé#7 Infernity

 • Topic Starter
 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 17 April 2005 - 02:30 PM

úåãä øáä ãðé ;) àðé éáãå÷ îä àðé éëåìä ìòùåú. àðé éòãëï àåúëí àí éäéä îùäåYours truthfully
~Infernity
òãé áøîï

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users