• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
  • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

äëøåú øàùåðéú


  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 tshesly

  • Guest
  • 3 posts
  • 0

Posted 11 March 2005 - 09:39 AM


ùìåí ìëåìí.
øàùéú, áøëåú òì äéåæîä äçùåáä ìúøâí ìòáøéú çåîøéí îøëæééí åçùåáéí ëì ëê.
àðé îâéò, àîðí, îùãä àçø ùì äçùéáä äáéåìåâéú (ôçåú çéé ðöç, éåúø ùéìåáé àãí-îëåðä), àáì
ëì îä ùéùáåø àú ä÷éáòåï äîçùáúé áãáø äéçñéí áéï äàðåùåú ìòöîä - îáåøê.
äééúé îòåðéï ìùàåì ëéöã ðéúï ìäùúìá áîìàëú äúøâåí ùì çåîøéí àçøéí (òåã îàîøéí îäàúø ùì ðé÷ áåñèøåí, ìîùì)
åäéëï ðéúï ìôøñîí. äàí éù ôòéìåú îåñãøú ùì ôåøåîéí àçøéí (æä öòéø òãééï) äòåñ÷éí áðåùà ?
áëáåã.
òåãã.

#2 Infernity

  • Guest
  • 3,322 posts
  • 11
  • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 11 March 2005 - 12:00 PM

áøåê äáà òåãã,
àúä éëåì ìúøâí ëì îä ùàúä øåöä áòé÷øåï, ëì îä ùúåàí àú îä ùéù ìê ìäâéã.
äéëï ìôøñí? ôä... àúä éëåì ìôøñí ôä àú ëì äúéøâåîéí.
ìà éãåò ìé òì òåã îåñãåú ëàìä áòáøéú àáì éù òåã ëîä, ìãòúé ëãé ìê ìâìåù ÷öú áàúø, éù ôä ìéð÷éí ìëì îéðé.
http://www.dnadigita...ex.php?act=home
æä îùäå çãù ùø÷ òëùéå îúçéì ìäáðåú, àåìé úîöà ùí òðééï.

Yours truthfully
~Infernity
òãé áøîï
1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users