• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
  • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

àúøéí áòáøéú


  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 alex83

  • Guest
  • 119 posts
  • 1
  • Location:Israel

Posted 11 March 2005 - 08:52 PM:(øùéîú àúøéí áòáøéú ä÷ùåøéí ìúäìéê ääæã÷ðåú (ðà äåñéôå ëúåáú åúàåø ÷öø

ùøùåø æä îéåòã ìäååú øùéîú àúøéí (àì úøùîå äåãòåú ùàéðï ëàìä). àí ëáø ôøñîúí ëúåáú áòáø åàúí
îòåðééðéí ìäåñéó, úòùå æàú áäåãòä äî÷åøéú (ëê ùìëì îùúîù úäéä äåãòä àçú áìáã), æä é÷ì òì äòéåï
.áøùéîä


ñ÷éøä ÷öøä ùì úàåøéåú äæã÷ðåú

ôøñåîé äòîåúä ìòéëåá úäìéëé äæã÷ðåú

áòáøéú SENS àúø

(1/4/05) áîåñó 'ñåôùáåò' ùì îòøéá Aubrey de Grey øàéåï òí

החיפוש אחר אלמוות - האתר של ד"ר מיכאל גייטס


Edited by alex83, 25 February 2006 - 11:01 PM.


#2 Infernity

  • Guest
  • 3,322 posts
  • 11
  • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 12 March 2005 - 07:37 AM

http://www.tevalife....cle.asp?id=2187 äàèú úäìéê ääæã÷ðåú ëàîöòé ìäàøëú äçééí

http://www.starmed.c...TheAgingProcess ø÷ ãåâîä àçú ìáåì-ùéè...

http://www.healthnfi...eing/Anti-2.htm øôåàä ðâã æ÷ðä – àðèé-àééâ'éðâ

http://www.daat.ac.i...ia/habiyo-2.htm äáéåìåâéä ùì ääæã÷ðåú- äæã÷ðåú, ÷åìàâï, äåøîåðéí, îåèàöéä
(äçì÷ ùì äàéùä àùø èåòðú ëé äâéòä ìâéì 130 ðøàä ìé îåôøæ åùâåé, òì èòðä ùì àéùä ëä æ÷ðä ùòáøä ñê äëì îòè îàåã ùðéí ìàçø âéì äîàä, ìà ðéúï ìäñúîê éåúø îéãé, àðé ñ÷ôèéú åîô÷ô÷ú áèòðú äæ÷ðä ùìôé ãòúé ùëçä áëìì îúé ðåìãä)


http://www.bambili.c...2446&sivug_id=5 "úåçìú äçééí òåìä áäúîãä åäèéôåì áîçìåú äæé÷ðä îùúëìì, àáì
ìáðé äàãí àéï ãé áëê. äîç÷ø äîåãøðé îçôù àçø äáñéñ äâðèé
ùì ääæã÷ðåú åäàãí øåöä ìðöç àú äâéì, àú äæé÷ðä, àú äîååú. äàí æä àôùøé........"~Infernity
òãé áøîï

Edited by infernity, 03 April 2005 - 06:17 PM.

2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users