• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
 • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

Aubrey de Grey in Maariv this w/e


 • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1 dannybelkin

 • Guest
 • 30 posts
 • 0

Posted 03 April 2005 - 02:17 PMלכל מי שלא קורא מעריב, בסוף השבוע האחרון הופיע המוסף "סופשבוע" ראיון עם אוברי דה גריי.

הראיון מופיע גם באתר של מעריב, להלן הלינק:

http://www.nrg.co.il...RT/914/739.html

דני#2 Infernity

 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 03 April 2005 - 03:22 PM

!!!àéï ìê îåùâ ëîä èåá æä òùä ìé ìøàåú àú æä ;) :) :) [!:)]

.äâáúé ùîä òëùéå, ùîúé ìéð÷ ì'àéîéðñè' (àøøø æä ðøàä øò áòáøéú) áú÷ååä ìîùåê äðä òåã àéîåøèàìéñèéí
...àðé îöôä ìøàåú ùîä úâåáåú áåøåú ëîå ùëáø øàéúé àéæä àçã àå ùðééí, áëì î÷øä, æä öôåé, àðé ø÷ î÷ååä ùéäéå ùí âí ëîä àéðèì÷èéí ùéúçéìå ìäáéïGo Aubrey! [thumb] [sfty]Yours truthfully
~Infernity
òãé áøîï


#3 alex83

 • Guest
 • 119 posts
 • 1
 • Location:Israel

Posted 03 April 2005 - 06:01 PM.úåãä ãðé ;) äåñôúé ì÷éùåøéísponsored ad

 • Advert

#4 Infernity

 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 03 April 2005 - 06:14 PM.úåãä ãðé  ;)  äåñôúé ì÷éùåøéí
Ugh-

æä îàìõ àåúé ìäåøéã àú äîñôøéí... [glasses]Yours truthfully
~Infernity
òãé áøîï


#5 Infernity

 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 03 April 2005 - 10:57 PM

äðä çì÷ ÷èï îîä ùäåìê ùí áúâåáåú

~~~

The Immortality Institute
Infernity, 03/04/05 18:14
àðé îîù ùîçä ùàåáøé äúøàééï âí ìàøõ ;)
àðé îîìéöä áçåí ìàðùéí òí àéðèì÷è éåúø âáåä îùì áìèä ìäëðñ ì- http://www.ImmInst.Org
(Immortality Institute- For Infinite Lifespans) åìäùéâ äùëìä ùååú òøê!
ðôúç ìôðé æîï îä ñàá-ôåøåí ùì éùøàì á'àéæåøé', äàúø ùåôò á- so I call- GOODIES.
àðé äééúé àåîøú ù-1000 ùðä äí àçã çì÷é àéðñåó îîä ùîöôä ìðå :)
LIVE WITHOUT LIMITS!

~*+Infernity+*~

~~~

îä äàéé÷éå ùì áìèä ?
éîéú, áàø ùáò, 03/04/05 19:55
áîáçï äàéé÷éå ùðòøê ìùéëáä ùìé áëéúä æ', àîøå ìé ùäàéé÷éå ùìé äåà 65 . çéôùúé áëì îðåòé äçéôåù îä äàéé ÷éå ùì áìèä åìà îöàúé.
äàí àú îåëðä ìåîø ìé îäå ?
òã ùìà àãò àéôåà àðé òåîãú, àéï ñéëåé ùàòæ ìáãå÷ àú äìéð÷ ùðúú.

áúåãä îøàù,

éîéúé.

~~~

éîéúé äé÷øä...........
Infernity, 03/04/05 20:58
äéåú åìáìèä àéï îåç, äàéé ÷éå ùìä äåà àôñ, ìîòùä ùåàó ìàôñ äéåú åàéï 100%.
àðé î÷ååä ùäùàìä äæàú äééúä áöçå÷ ëé àí ìà, àðé áäçìè îáéðä ìîä äàéé ÷éå ùìê äåà 65...
äëååðä ùìé äééúä ùàðùéí ùîçùéáéí òöîí ìîùëéìéí àå ììîãðéí, ùéòéôå îáè åéìîãå îä ùçùåá áàîú. àéé ÷éå îîåöò äåà 104, àðé ìà øåàä áæä ðçîä ìãòú ùàúä òåîã òì äîîåöò àå áàéæåø, åáèç ìà îúçú!

úðçåîéé.

~*+Infernity+*~---

Yours truthfully
~Infernity
òãé áøîï


#6 Matt

 • Guest
 • 2,860 posts
 • 149
 • Location:United Kingdom
 • NO

Posted 04 April 2005 - 04:11 AM

WOW, I could never understand that..

#7 dannybelkin

 • Topic Starter
 • Guest
 • 30 posts
 • 0

Posted 04 April 2005 - 07:41 AM

Understand what, whoa?

#8 Matt

 • Guest
 • 2,860 posts
 • 149
 • Location:United Kingdom
 • NO

Posted 04 April 2005 - 09:57 PM

Looks like there are about 3 letter in that alphabet =/

#9 dannybelkin

 • Topic Starter
 • Guest
 • 30 posts
 • 0

Posted 05 April 2005 - 08:09 AM

No, they are actually just random squiggles.
As a matter of fact we all communicate telepathically down here. The writing is just so no one picks up [lol]

D

#10 Infernity

 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 08 April 2005 - 03:57 AM

LOL
Danny, what are you rattling? [lol]

Matt, heh yeah Hebrew looks like hell.

Yours truthfully
~Infernity
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users