• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
  • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

îäé îäåú äçééí?- äùàìä òìúä áôåøåí øàñîé


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Infernity

  • Guest
  • 3,322 posts
  • 11
  • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 24 May 2005 - 12:07 PM


äöèøôúé ìàéæä ôåøåí áäúçìä ñúí ëãé ìäöé÷ ìàéæä àçã îäëúä [tung] , åáëì æàú äçìèúé ìäùú÷ò ùí...

áëì àåôï, îéùäå äòìä ùí àú äùàìä "îäé îäåú äçééí?" åôéøñîúé ùí àú äòáåãä, ìîøåú ùàðé áñô÷ àí îéùäå ùí é÷øà àú äëì, äðä äìéð÷ ìøàåú àú äúâåáåú, ìùàìä äëììéú, åìòáåãä àí îéùäå áëìì éèøç ì÷øåà.

http://www.rasmi.co....topic=4447&st=0

àúí úæäå àåúé... àåúå ëéðåé åàåúä çúéîä, åäñîì ùìé äåà ëîå äçúéîä.Yours truthfully
~Infernity
òãé áøîï

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users