• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
 • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

ImmInst-Film translation


 • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1 Matthias

 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 07 March 2006 - 06:01 PM


Hello, do you want to have the ImmInst-film in Hebrew language (synchronized or with subtitles)
for spreading the longevity meme in your country too?

Then the first step would be to write an English transcript.
We have started a project to write a transcript in a cooperative distributed manner step by step in >>>this<<< topic.

(So if you want to help with some film-seconds, we would be very glad, because with
only two volunteers we have by now, the transcript-project will not get accomplished ;-)

#2 Infernity

 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 07 March 2006 - 07:32 PM

I will be glad to take a part in translating the written material to Hebrew. That could be a start.

-Infernity

#3 Matthias

 • Topic Starter
 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 07 March 2006 - 11:08 PM

I will be glad to take a part in translating the written material to Hebrew

that would be great!

- English transcript - German translation - Hebrew translation - Italian translation <<<<<transcript discussion topic>>>>>

Edited by Matthias, 09 March 2006 - 07:10 AM.


sponsored ad

 • Advert

#4 Matthias

 • Topic Starter
 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 08 March 2006 - 12:48 AM

sorry, I have to stop this project here for some reason.

nevertheless thank you

#5 ilia

 • Member, Moderator
 • 612 posts
 • 255
 • Location:Israel

Posted 08 March 2006 - 03:48 PM

Which reason? Are you cancelling the Hebrew translation project? Temporarily? Permanently? I am a bit confused.

#6 Infernity

 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 08 March 2006 - 04:39 PM

Alright... [huh]


Welcome.

-Infernity

#7 Live Forever

 • Guest Recorder
 • 7,475 posts
 • 9
 • Location:Atlanta, GA USA

Posted 08 March 2006 - 11:19 PM

All of a sudden all of the transcription threads got locked and he made the same cryptic responses. I put up a new thread earlier here, but no response yet. It is really odd. I would like an explanation at least.


[huh]

#8 Matthias

 • Topic Starter
 • Guest
 • 851 posts
 • 289
 • Location:.

Posted 09 March 2006 - 02:44 AM

Which reason? Are you cancelling the Hebrew translation project? Temporarily? Permanently? I am a bit confused.


Temporarily. Sorry Ilia, Infernity and liveforever22, I made this step yesterday as a precaution because of some internal discussion.
I wanted to protect the work of idealistic volunteers from being used by commercial professional companies.

Ok, let's proceed now with this transcripting and translating project. It's important to have this film for free in more languages - as many as possible!

Edited by Matthias, 09 March 2006 - 03:29 AM.


#9 Blablaman

 • Guest
 • 39 posts
 • 0
 • Location:Israel

Posted 10 March 2006 - 07:57 PM

I'm also willing to help, as soon as I can actually watch the film. It's not working currently on my computer.

#10 ilia

 • Member, Moderator
 • 612 posts
 • 255
 • Location:Israel

Posted 05 August 2007 - 01:33 PM

äéé
îä ãòúëí á÷ùø ìäçééàú äôøåé÷è äð"ì ùì äúøâåí äîùåúó ùì ñøè äàéîéðñè ìòáøéú
æäå è÷ñè îáåà ðäãø ìøåá ðåùàé äàøëú çééí åèøðñäåîðéæí. éù ëáø äúîìéì äîìà áàðâìéú åäúøâåîéí ìøåñéú åâøîðéú
áñåôå ùì ãáø ðåëì ìäôé÷ ëúåáéåú àå ìãåáá ìòáøéú, åàæ ìäôéõ àú äñøè îèòí àéîéðñè àå ìä÷øéï ìîòåðéðéí. àáì àôéìå äòìàú è÷ñè äúøâåí òöîå éëåìä ìäáéà äøáä èøôé÷ ìàúø ùìðå
äàí îéùäå îòåðééï

äúîìéì äîìà:

http://www.imminst.o...142&t=9573&st=0

äúçìú äôøåé÷è äòáøé:
http://www.imminst.o...f=142&t=9623&s=

#11 Luna

 • Guest, F@H
 • 2,528 posts
 • 66
 • Location:Israel

Posted 05 August 2007 - 02:18 PM

I could help translating, I won't speak though :)

#12 ilia

 • Member, Moderator
 • 612 posts
 • 255
 • Location:Israel

Posted 05 August 2007 - 06:32 PM

Great! Just pick a piece from the transcript and we are in business:

http://www.imminst.o...142&t=9573&st=0
1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users