• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
 • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

ìîä ì-à ìöøåê çìá ñåéä


 • Please log in to reply
10 replies to this topic

#1 Infernity

 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 27 August 2005 - 02:55 PM


http://info.org.il/i...383666588869605

ìîä ìà èåá ìöøåê ñåéä òì áñéñ øâéì

?îéùäå ôä éëåì ìäñáéø ìé îä áãéå÷ ìà èåá áçìá øâéì-Infernity
òãé áøîï


#2 liorrh

 • Guest, F@H
 • 388 posts
 • -1

Posted 27 August 2005 - 07:36 PM


çìá øâéì? çì÷ àåîøéí áâìì ääåøîåðéí ùá÷ø î÷áì, çì÷ áâìì äì÷èåæ (ñåëø çìá),çì÷ áâìì äùåîï
(øååé)

áôéøåè àåîø ùøåá áðé äàãí øâéùéí ìì÷èåæ áøîä ëìùäéà (çåñø éëåìú ìòëåì òã ëãé àìøâðéí áãí åúåôòåú àìøâéåú)

éù îöáéí åàðùéí ùçìá èåá ìîùì ìîé ùîúééáùåú äøéøéåú áâøåï. (ä÷øðåú ëéîåúøôéåú)

àðé ìëùòöîé ùåúä îòè çìá 0% ìòúéí, ÷åèâ' çöé àçåæ ìòúéí, åìòúéí øçå÷åú âìéãä àå âáéðä. áéðúééí æä äåìê èåá. ëùäééúé öòéø äééúé àåëì äîåï îàëìé çìá åçìá åäéå ìé áòéåú òéëåì ðåøàéåú.#3 Infernity

 • Topic Starter
 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 27 August 2005 - 07:55 PM


HTML-ä
ùðúú ìà òåáã ìé éåúø îùåí îä... çæøúé ì÷åãí

.àðé ãåå÷à äáðúé ùìâøåï áîöáé öøéãåú ìãåâîà æä áéï äãáøéí äàçøåðéí ùöøéê... çìá ñúí âåøí ììéçä áéï äéúø
ãåå÷à àðé öåøëú ãé äøáä çìá, áéï àí æä á÷òøú ãâðéí, àå ëåñ ÷ôä


äâòúé ìôðé îòè æîï ìîñ÷ðä ùäëì äåøâ àåúðå çã-îùîòé. àðçðå öøéëéí ìàëåì îäëì, àê áîéãä, ëé äëì ìà áøéà, åäëì öøéê áîéãú îä, á÷éöåø àðçðå ìà úåöø òîéã, åöøéê ìùãøâ àåúðå ì÷éáåøâ

àðé çåùáú ùàðé éùàø òì ä÷öú çìá øâéì, àéï ìé éåúø îéãé âéùä ìçìá ñåéä àéôä ùàðé åòì çìá øâéì àðé àôéìå åìà îùìîú [lol]


àøø, òëùéå ÷øàúé âí îä ùàçøé äëúáä, ëøâéì òì äëì éù òãåéåú ìôä åìôä, æä îùâò-Infernity
òãé áøîï

Edited by infernity, 27 August 2005 - 08:52 PM.


sponsored ad

 • Advert

#4 Infernity

 • Topic Starter
 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 27 August 2005 - 07:58 PM

ìúøâåí ìàðâìéú-Infernity
òãé áøîï


#5 liorrh

 • Guest, F@H
 • 388 posts
 • -1

Posted 27 August 2005 - 08:26 PM


àú úöèøëé ììîåã ìäùúîù áçùéáä áé÷åøúéú åàðé àåîø àú æä áìé ùåí äúðùàåú ëé éù äøáä îéãò ùðøàä ñåúø. àáì éåúø îéãä æä úîéã éåúø èåá, îä àðçðå òåùéí àéúå æå ëáø ùàìä àçøú.

ðëåï çìá îééöø ìéçä (îå÷åìéèé) ìëï äåà ìîé ùäúééáù ìå äâøåï ëîå îé ùòåáø ä÷øðåú/ñøèï âøåï (àéëñ)
÷éáåøâ æä øòéåï ðôìà. éù ñôø îã"á ëæä.#6 liorrh

 • Guest, F@H
 • 388 posts
 • -1

Posted 27 August 2005 - 08:27 PM


ìé æä òåáãp dir=rtl

åâí ìñâåø òí
/p

#7 Infernity

 • Topic Starter
 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 27 August 2005 - 08:48 PM

æä îä ùòùéúé, äðä æä ìà òåáã. îåæø.ëåñ çìá áéåí, àéê æä?
òøéëä: àää, æä ëï òåáã, æä ø÷ ìà îøàä àú æä áúöåâä äî÷ãéîä...-Infernity
òãé áøîï

#8 liorrh

 • Guest, F@H
 • 388 posts
 • -1

Posted 27 August 2005 - 08:52 PM

àí àðé àäéä ôãðèé àæ
æä úìåé áëîåú äùåîï äøååé ùàú àåëìú... àí àú àåëìú äøáä îæä àæ úùúãìé ìùúåú çìá 0% àí ìà àæ æä áñãø âîåø, òãéó ìôðé äùéðä.. (îøãéí+ñéãï)

#9 Infernity

 • Topic Starter
 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 27 August 2005 - 09:04 PM

àðé áãøê ëìì ùåèä 1%, àáì àí àéï, àðé îãììú òí îéí [tung]

åàðé ìà àåëìú äøáä ùåîï øååé áëìì.-Infernity
òãé áøîï

#10 indigodawnlight

 • Guest
 • 7 posts
 • 0

Posted 12 November 2005 - 11:09 PM

http://info.org.il/i...383666588869605

ìîä ìà èåá ìöøåê ñåéä òì áñéñ øâéì

?îéùäå ôä éëåì ìäñáéø ìé îä áãéå÷ ìà èåá áçìá øâéì-Infernity
òãé áøîï


áòé÷ø ëé æå äúòììåú ðåøàä ááòìé çééí. äôøåú ìà ùùåú ìúú ìðå àú ëîåéåú äçìá äòöåîåú äàìä ëîå ùäùéåå÷ øåöä ùðçùåá. öøéê ìäéåú öéåø ùì ôøä àåîììä åëåàáú òì ÷øèåðé äçìá, åìà ùì ôøä òì çéåê! ìà éàîï.

#11 Infernity

 • Topic Starter
 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 13 November 2005 - 02:06 PM

Geez leadership must fix this mess.

However, I asked what's bad FOR US in their milk... Now I know. However, it is a pity, all temporary lives are. Does it really matter when?

-Infernity
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users