• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
 • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

I created a new forum for us


 • Please log in to reply
8 replies to this topic

#1 talgalili

 • Guest
 • 23 posts
 • 0

Posted 28 July 2007 - 10:47 AM


Hi people.

I have created a new forum for us, at:
http://groups.google...xtension-israel

It is a "google group" forum.
which means 2 main advantages for moving:
1) we can write there in hebrew. and since we might want to direct our discussions also for hebrew only speaking audiences - a.k.a: teenagers - that would be good.
2) we can get updated via Email or RSS (I personally prefer RSS) - since our forum is not very active, it would have been nice to receive updates when someone writes something.

what do you think ?
Tal.

#2 talgalili

 • Topic Starter
 • Guest
 • 23 posts
 • 0

Posted 28 July 2007 - 11:36 PM

26 views and not one reply ?!

#3 ilia

 • Member, Moderator
 • 612 posts
 • 255
 • Location:Israel

Posted 29 July 2007 - 09:19 AM

äé, èì
îöèòø òì çåñø äà÷èéáéåú. áùáéìé æàú âí ú÷åôä îèåøôú ùì áçéðåú åòáåãåú

úáåøê òì äéåæîä. àáì ëîå ùøàéú, äàéðøöéä äéà áòéä øöéðéú. éù ìðå ëáø ëîä áìåâéí åâí øùéîú úôåöä áàøâåï äèøðñäåîðéñèé äòåìîé åîçåöä ìå. àáì äôòéìåú áäí ðîåëä áöåøä îùååòú, åääöìçä ùìäí áâéåñ àðùéí çãùéí äééúä ðîåëä áéåúø. àôùø ìäúìåðï òì æä, àáì àé àôùø îîù ìäëøéç îéùäå ìëúåá

ìòåîú æàú, àéîéðñè éùøàì ùåîø òì àéæåùäé øîä ùì ôòéìåú, åøåá äàðùéí îöèøôéí ìðåùà äàøëú çééí øãé÷ìéú ãøê äôåøåí äðåëçé. àôùø âí àôùø ìëúåá ëàï áòáøéú. ìîòùä, àôéìå òí îòè äçåîø áòáøéú ùéù äéåí, àéîéðñè úåôñ àçã äî÷åîåú äøàùåðéí. àæ îãåò ùìà ðáðä òì æä åìà ðúôæø òì ëì äúôåöåú. àëï éù öåøê ìäôéõ àú äòðééï áëì ôåøåí àôùøé, àáì äáñéñ éäéä ëàï. îä ãòúëí

àâá, äàí éù àéæåùäé äú÷ãîåú á÷ùø ìäöâú äðåùà áëðñ ùì äàâåãä ìîãò áãéåðé

àðé î÷ååä á÷øåá ìäúçéì åìðñåú åìäúàøâï ìñîéðø äáà

ùåá ëúåáåú äáìåâéí áòáøéú, åëì äîøáä áëúéáä äøé æä îùåáç


http://www.transhuma...languages/C126/
http://www.transhuma....php/wta-israel

http://www.tapuz.co....communaid=17626
http://israblog.nana...asp?blog=225403
http://longerlife.blogli.co.il/

åøùéîú äúôåöä
WTA Israel:
wta-israel@transhumanism.org
http://www.transhuma...info/wta-israel

http://www.transhuma...languages/C126/
http://www.transhuma....php/wta-israel

sponsored ad

 • Advert

#4 Luna

 • Guest, F@H
 • 2,528 posts
 • 66
 • Location:Israel

Posted 29 July 2007 - 10:41 AM

Correct me if I'm wrong, but we're al lafter the same goal.
It's not a computer game that we need to make as many groups as we can to create a society, insteads we need as many people working together to achieve the same goal.

But I do agree, we need to do more. we're not doing enough in Israel.

#5 talgalili

 • Topic Starter
 • Guest
 • 23 posts
 • 0

Posted 29 July 2007 - 01:15 PM

äéé àéìéä.
÷éáìúé àú îä ùàîøú.
áéðúééí ìà ôðéúé ìîàøâðéí. áæîðå ðéñéúé ìéöåø àéúí ÷ùø åæä ìà öìç. åëøâò àðé ìà îåöà ìòöîé æîï ìòùåú àú æä.
àðé òãééï çåùá ùîãåáø áøòéåï ôðèñèé, åàí ìîéùäå éù àú äæîï ìäù÷éò áå - æä éëåì ìäéåú îåöìç. î÷ñéîåí, áùðä äáàä...


èì.

#6 talgalili

 • Topic Starter
 • Guest
 • 23 posts
 • 0

Posted 04 August 2007 - 01:14 PM

well, I decided to open up my own blog, after postponing it for a long time. it is at:
www.talgalili.com

and I also started adding some posts about life extension. see here:
http://www.talgalili.com/?cat=10

Enjoy, yours,
Tal G.

#7 ilia

 • Member, Moderator
 • 612 posts
 • 255
 • Location:Israel

Posted 05 August 2007 - 01:10 PM

Hi, Tal!
Cool site. Way to go! [thumb]

#8 talgalili

 • Topic Starter
 • Guest
 • 23 posts
 • 0

Posted 05 August 2007 - 02:54 PM

Thanks Ilia :)

Any link/article - will be welcomed.

(and also announcements of events)

Tal.

#9 Infernity

 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 05 August 2007 - 05:59 PM

îéùäå îäéùåá ùìé îàøâï ìôé ãòúé áëðñ ùì äîãò áãéåðé, äåà çáø ùí åäëì. àåìé àðé àåëì ìãáø àéúå?


-òãé
1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users