• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
 • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

Congratulations


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 alex83

 • Guest
 • 119 posts
 • 1
 • Location:Israel

Posted 25 February 2005 - 08:12 PM


This is very nice! (Good idea Adi ;) ).
Thanks Bruce.

Alex.
.àìëñ

#2 Infernity

 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 25 February 2005 - 08:39 PM

Yeah,
îé âàåï? [tung] ;)

All that's left is to start running articles, maybe now when there is a regional forum of Israel, a friend of mine which having little English problems shall join, she is interested in immortality too, I made her realize eveything! :)
I'll ask her, I can always translate to English if necessary...
àåìé á÷øåá úæëå ìøàåú àåúä ôä, ÷åøàéí ìä àìéï, åâí äéà äåìðãéú ëîåðé, äéà àôéìå éåãòú äåìðãéú éåúø èåá îîðé ìîøåú ùäéà ãåå÷à ðåìãä áéùøàì åø÷ àîà ùìä äåìðãéú. áëì î÷øä äéà àçìä ùì éìãä åîòåðééðú áçéé äðöç, äéà îöàä àú òöîä àöìé ááéú îàåã îúòðééðú áôåøåîéí ùì [ii]åäúçéìä ìùàåì ùàìåú áâìì ùäàðâìéú ùìä ìà äëé èåáä. äéà âí îúòðééðú áòé÷ø ááéåìåâéä îúåê î÷öåòåú áéú-ñôø, äéà òùåééä ìäùúìá ôä ìø øò îàçø ùéù ôä òëùéå çì÷ ùì éùøàìéí. î÷ååä ùéöèøôå éåúø.

Yours truthfully
~Infernity
òãé áøîï

#3 Bruce Klein

 • Guardian Founder
 • 8,794 posts
 • 242
 • Location:United States

Posted 26 February 2005 - 04:22 AM

Great to have such strong showing from our Israeli friends.

sponsored ad

 • Advert

#4 JMorgan

 • Guest
 • 645 posts
 • 1
 • Location:Queens, NY

Posted 26 February 2005 - 07:35 PM

Hmm, what do I need to do to display the Hebrew characters on the screen? I can't read it either way, but at least I will feel better. ;)
2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users