• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
  • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

àøéëåú çééí


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Infernity

  • Guest
  • 3,322 posts
  • 11
  • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 26 February 2005 - 07:10 PM


ëúáä îòðééðú, ùååä ìäôéõ ìëì îé ùîú÷ùä áàðâìéú åéîöà àú òöîå îãåëà áâìì æä îäàúø.
éù ôä îéãò äúçìúé ìø÷ò, éãò ëììé òì äæã÷ðåú...
÷öú àøåê àáì ðçîã.


http://www.wddty.co....s/longlife.html

î÷åáì ìçùåá ëé äâðéí ùìðå äí ä÷åáòéí îøàù àú àøéëåú çééðå, àåìí òãåéåú òãëåðéåú îøàåú ëé ñâðåï çééí áøéà éëåì ìäåñéó ùðéí ìçééðå.


Yours truthfully
~Infernity
òãé áøîï
1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users