• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
 • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

transhumanists, anyone ?


 • Please log in to reply
7 replies to this topic

#1 tshesly

 • Guest
 • 3 posts
 • 0

Posted 13 March 2005 - 09:01 PM


ùìåí ìëåìí.
òãé, øàéúé àú äúøâåîéí ùìê ìðé÷ áåñèøåí áàúø ùì WTA.
éù ôä òåã àðùéí ùçáøéí áàøâåï ? éù ôòéìåú ùìå áàøõ ? îéùäå îåëï ìäöèøó ùðåëì ìàøâï àú æä áöåøä îîåñãú ëìùäé ?
éäéä àôùø ìäùúîù áôåøåí äæä ëãé ìäçìéó ãòåú ëììéåú, àå ùääòãôä äéà ìäúî÷ã áàéîåøèìéèé ?
áëáåã.
òåãã.

#2 Trias

 • Guest
 • 270 posts
 • 0

Posted 14 March 2005 - 04:46 PM

àðé çáø áàéøâåï,
àê éåúø îëê, àéðé çåùá ù÷ééîéí òåã çáøéí...

-ãðéàì

#3 tshesly

 • Topic Starter
 • Guest
 • 3 posts
 • 0

Posted 14 March 2005 - 07:48 PM

ìôé äàúø éù 26 çáøéí îéùøàì. éåúø îñéï, àí àðé æåëø ðëåï...
ðøàä ìê ùéäéä àôùø ì÷ãí àú äøòéåðåú áàøõ áöåøä ëìùäé ? éù àéæä øòéåï ùàôùø ìäòìåú àú äøòéåðåú äàìä ?
àðé îðñä ìãçåó àú æä áàåðéáøñéèú úì-àáéá ìëì îé ùîúòðéï, àáì æä ñôåøàãé.
çåõ îæä, éù äøé ëì ëê äøáä úú-øòéåðåú, ùàðé ðåúï áòé÷ø àú äôï äàéùé ùìé (éåúø ìëéååï äâðåñèé), åæä ìà îøâéù ëì ëê ðåç.
òåãã.

sponsored ad

 • Advert

#4 ilia

 • Member, Moderator
 • 612 posts
 • 255
 • Location:Israel

Posted 15 March 2005 - 02:54 PM

àðé, áòé÷øåï, áòã ìäéùàø áöåøä àðåùéú. àáì ìäúàøâï æä úîéã èåá. àðé îðñä "ìãçåó" àú äðåùà ùì àìîååú ôéæé ááø-àéìï. äàîú, àéï äøáä ÷åðéí. àôùø àåìé éäéä áòúéã ìàøâï àéæä ëðñ î÷åîé ãåâîú äëðñ áàúìðèä, àåìé àôéìå ìäæîéï îéùäå îäçå÷øéí. àáì ðøàä ìé ùàðçðå òåã øçå÷éí îäîöá äæä. àì÷ñ, òãé, îä àúí çåùáéí?
àéìéä.

#5 alex83

 • Guest
 • 119 posts
 • 1
 • Location:Israel

Posted 15 March 2005 - 05:35 PM

.(àðé ìà øåàä ëéöã ðéúï (ëéåí) ìòðééï àðùéí áðåùà (ìôçåú áèëðéåï
ìòåîú æàú, úøâîúé ëîä ãôéí áàúø ùì àåáøé ìòáøéú (àú äòîåã äøàùé åäáéåâøàôéä), åàðé îòåãã àú
- ëåìëí ìäùúúó áëê (ìîøàú æàú, àí àéðëí çåùáéí ùúåëìå ìòùåú æàú áöåøä ùúééöâ àú äøòéåï ðàîðä
ììà èòåéåú ëúéá, áòáøéú ðëåðä, åáöåøä ñôøåúéú åîãåé÷ú àæ àì úòùå àú æä, ëé àæ æä ø÷ éæé÷), àôùø
.ìäåøéã ãó, ìòøåê áòæøú ååøã åìùìåç ìàåáøé

,á÷ùø ìçå÷øéí, ìôðé ùðä ãéáøúé òí äàãí ùàçøàé ììéîåãé îåñîëéí áô÷åìèä ìáéåìåâéä áèëðéåï
.äåà àîø ùäàãí äéçéã (ìîéèá éãéòúå áàøõ) ùòñ÷ ááòééú ääæã÷ðåú áô÷åìèä éöà ìâîìàåú

.àìëñ

Edited by alex83, 15 March 2005 - 06:05 PM.


#6 ilia

 • Member, Moderator
 • 612 posts
 • 255
 • Location:Israel

Posted 15 March 2005 - 07:17 PM

I believe we will be eventually able to interest people (many already desire immortality, but don’t like to admit it). Translating is a great idea. A few days ago, there was opened an Immortality Institute affiliate site in German www.imminst.de Among other initiatives, they plan to translate the whole ImmInst book project into German. We could steal the idea and do something similar in Hebrew and Russian (I wish I had more time). Beside Prof. Gershon who retired from the Technion (I studied there too long ago ;), I heard Prof. Alex Levitsky from Tel-Aviv does something related. Here at Bar-Ilan, they are also about to open a nano-technology center, and the new “Brain Research Center” includes a “life enhancement” unit. The Schottenstein Center for Cellome Research (where I work) is also pretty cool. (These however don’t deal with aging specifically.) So things are moving along. Best, Ilia.

#7 Trias

 • Guest
 • 270 posts
 • 0

Posted 15 March 2005 - 09:44 PM

ðøàä ùéù ìðå ðöéâéí áëì îåñã ìäùëìä âáåää =)
(àðé ëøâò ìåîã áîøëæ-äáéðúçåîé, äøöìéä - îðäì-òñ÷éí ùðä à'),

áéðúééí - äöìçúé òã ëä ìòðééï áøöéðåú çáø àçã (1!) áòðééï.
äùàø, "çééí áùáéì äøâò", áöì äîååú äàøåø - çééí ëãé ìäðåú, åîæðéçéí àú òöîí áöåøä ùôùåè ãåçä àåúé (÷åìä, ñéâøéåú, àìëåäåì..àéëñ), àðé àåîø - "çéå áùáéì äøâòéí..", àáì àó àçã ìà î÷ùéá, æä áãéå÷ ëîå äîöá àí äééúé òåîã á÷øï äøçåá áùðú 1900 åöåò÷ ìëì: "áòåã 55 ùðä àðùéí éåëìå ìèåñ áîäéøåú òì ÷åìéú åéåëìå ìòáåø áéï-éáùåú úåê îñôø ùòåú!!". åàó àçã ìà î÷ùéá, äéçñ àìéé ëàì çåìí...


áëì î÷øä..
îä òí øùéîú àéñé÷éå ìáéðúééí ?


ãðéàì (àéñé÷éå #42391086)

#8 Infernity

 • Guest
 • 3,322 posts
 • 11
 • Location:Israel (originally from Amsterdam, Holland)

Posted 17 March 2005 - 04:41 AM

òåãã,

òãé, øàéúé àú äúøâåîéí ùìê ìðé÷ áåñèøåí áàúø ùì WTA.

:)

åàâá-
Daniel, you better check up your name over the Dragon-Tyran Fable in Hebrew . Stern was set on instead of Stein...

ìôé äàúø éù 26 çáøéí îéùøàì

I've seen few with nicks such as "shedon666" and "elohim" which are pointing on some relation to Israel/Hebrew.
ìîøáä äôìà, ëúåá áôøèéí ùìäí ùäí ìà...
øàéúé ôä âí àéæä éåñé îçéôä åàðé çåùáú ùäéå ôä òåã àéæä àçã àå ùðééí çåõ îàìä.

àéìéä,

àðé éëåìä ìäâéã ìê ùàðé ìöòøé äøá- áùåí îöá ìà éåëì ìäéåú ðåëçú áôâéùåú ëàìä.

àðé àéùéú âí ëï áòã ìäùàø áâåó àðåùé àâáãðéàì,

øòéåï èåá,

ICQ#: 200503939
ëï, àðùéí éëåìéí ìäéåú áåøéí òã àéîä, äåøâ àåúé äöéèåè äæä: "òãé, òåã ùðä àú úñúëìé àçåøä åúöç÷é òì òöîê"... [ang] úâåáúé ìæä- òåã ùðä àú úñúëìé àçåøä åúôøöé ááëé òì îéìåúéê àìå...

åàâá, á÷øåá
The Case Against Aging in Hebrew
éòåãëï ò÷á ôùìä ùì â'ééîñ.
(çñøåú 2 åçöé ôñ÷åú)
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users